Proč je fotovoltaika pro bytové domy a SVJ chytrou investicí

V dnešní době, kdy ceny energií neustále rostou, hledají majitelé bytových domů a členové společenství vlastníků jednotek (SVJ) způsoby, jak ušetřit na nákladech a zároveň přispět k ochraně životního prostředí. Jedním z nejefektivnějších řešení je pořízení fotovoltaického systému. V tomto článku se dozvíte, proč je fotovoltaika pro bytové domy a SVJ chytrou investicí do budoucnosti. Probereme hlavní přínosy, jako jsou finanční úspory, nezávislost na růstu cen energií a možnost čerpání dotací

Proč si pořídit fotovoltaiku pro bytové domy a SVJ
Firmy a podniky
13min. čtení

Obsah

Fotovoltaické panely umožňují využít sluneční energii k výrobě elektřiny a zajistit tak určitou míru soběstačnosti a nezávislosti. Využití pro bytové domy a společenství vlastníků jednotek může předznamenat budoucí rozmach komunitního sdílení energií, o kterém se více dočtete v článku Co přinese komunitní energetika v roce 2024. Sdílení elektřiny kromě snížení nákladů na energie přináší jistou dávku svobody a nezávislosti na monopolních dodavatelích energií a další benefity.

Bytové domy mají z hlediska instalace a efektivity řadu výhod

Potenciál pro komunitní sdílení elektřiny

 • Komunitní sdílení optimalizuje využívání vyrobené energie a minimalizuje přetoky do distribuční sítě.
 • Z dlouhodobého hlediska je nejvýhodnější maximum vyrobené elektřiny spotřebovat přímo v místě výroby.

Snazší optimalizace výroby a spotřeby

 • Optimalizace vede k větším úsporám pro společenství vlastníků jednotek (SVJ) a jednotlivé vlastníky bytů.
 • Sdílené řešení přináší také větší možnosti doplňkových služeb pro vyšší komfort bydlení.

Vhodné podmínky pro instalaci

 • Zejména panelové domy mívají skvělé podmínky pro nenáročné a rychlé instalace FVE.
 • Velké plochy rovných střech a dobrá orientace vůči slunci usnadňují umístění fotovoltaických panelů.

Tyto výhody činí bytové domy ideálními kandidáty pro instalaci FVE a využívání komunitního sdílení energie. Optimalizace výroby a spotřeby vede k významným úsporám a zvýšení komfortu bydlení pro vlastníky bytů. Navíc panelové domy často nabízejí vhodné podmínky pro snadnou a rychlou instalaci fotovoltaických systémů.

Pokud plánujete využívat elektřinu z FVE převážně pro vlastní spotřebu, licence je nutná pouze pro instalace s výkonem nad 50 kWp

To v praxi odpovídá FVE umístěné na střeše s plochou alespoň 250 m².

Pro FVE s výkonem do 50 kWp (tj. menší střešní instalace) licence není potřeba, pokud:

 • Je FVE připojena k distribuční soustavě.
 • Je dodržena maximální produkce 30 MWh/rok.
 • Není prodávána přebytečná energie do sítě.

V případě FVE nad 50 kWp je nutné podat žádost o licenci na Energetický regulační úřad (https://eru.gov.cz/). Proces licencování zahrnuje:

 • Podání žádosti o licenci.
 • Splnění technických a provozních požadavků.
 • Uhrazení poplatku za licenci.

Pro FVE do 50 kWp není obecně nutné stavební povolení.

 • Výjimka: Povolení je nutné, pokud FVE zasahuje do nosných konstrukcí stavby nebo mění způsob užívání nebo vzhled stavby. V takovém případě je nutné požádat o stavební povolení na příslušném stavebním úřadě.

Památková ochrana:

 • Souhlas památkářů je nutný pro FVE instalované na objektech v památkově chráněném území.
 • O souhlas se obraťte na Národní památkový ústav (https://www.npu.cz/).
 • NPU vydal metodické vyjádření, které řeší problematiku posuzování záměrů na instalaci FVE a dalších solárních zařízení na kulturních památkách a v památkově chráněných územích. Informace naleznete na webu NPU ([neplatná adresa URL byla odstraněna]).

Přehled novinek ve sdílení elektřiny pro bytové domy a SVJ (Lex OZE 1)

Komunitní energetika v bytových domech

 • Vyrobenou elektřinu lze bez omezení použít ve společných prostorách i v bytech.
 • Sdílenou elektřinu mohou využívat i domácnosti s vlastním dodavatelem elektřiny.
 • K schválení sdílené fotovoltaiky pro bytový dům není třeba souhlasu všech vlastníků – nově se hlasuje podle stanov SVJ.
 • K sdílení elektřiny se lze připojit dodatečně na základě dohody o úhradě nákladů.
 • Výkon fotovoltaické elektrárny bez nutnosti speciální licence: navýšeno z 10 kWp na 50 kWp. Pro vyšší výkon je třeba podat žádost o udělení licence (ERÚ).
 • Pro stavby malých obnovitelných zdrojů do 50 kW (dříve 20 kW) nepotřebuje SVJ územní ani stavební povolení. FVE však nesmí zasahovat do nosných konstrukcí a měnit způsob užívání nebo vzhled stavby. V případě památek uděluje souhlasy Národní památkový ústav.

Dodavateli elektřiny nic nehlásíte. Novou smlouvu však musíte podepsat s distributorem, pokud dojde k změně měření z neprůběhového na průběhové. Zvýšit úspory lze také spojením FVE a SOM (sdruženého odběrného místa). Majitelé bytů tak ušetří další tisíce korun ročně na poplatcích distributorovi elektřiny.

Naše modelové příklady řešení pro bytové domy

Typ budovy Dotace Roční úspora
Bytové domy do 12 bytových jednotek Až 50% 110 000Kč
Bytové domy do 24 bytových jednotek Až 50% 269 500Kč
Rádi Vám sestavíme fotovoltaickou elektrárnu na míru. Více informací naleznete zde na stránkách fotovoltaiky pro bytové domy
 • Projektová dokumentace
 • Požárně bezpečnostní řešení
 • Statický posudek
 • Vyřízení dotace
 • Licence ERÚ

bytové domy a SVJ

Dotace pro bytové domy a SVJ v roce 2024

Státní fond životního prostředí (SFŽP) v rámci programu Nová zelená úsporám (NZÚ) nabízí dotace na pořízení FVE pro bytové domy. Dotace zahrnuje i náklady na baterie a další související investice.

Kdo může žádat o dotace?

 • Vlastníci stávajících bytových domů.
 • Společenství vlastníků jednotek stávajících bytových domů.
 • Pověření vlastníci bytových jednotek (kromě novostaveb).
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky.

Kolik získáte ?

 • 15 000 Kč za 1 kWp instalovaného výkonu
 • 10 000 Kč za 1 kWh akumulačního systému
 • 10 000 Kč za bytovou jednotku sdílející elektřinu z FV systému a připojenou k systému optimalizace spotřeby energie
 • Finanční prostředky lze čerpat zálohově předem

V případě, že je FVE připojena na společnou část rozvodů el. energie v domě, jsou-li byt. jednotky vybaveny podružným měřením, popř. jsou členy místního energetického společenství.

Maximální instalovaný výkon:

 • Na jednu žádost lze získat dotaci pro FVE s maximálním instalovaným výkonem 100 kWp.
 • Na jednu bytovou jednotku musí připadat alespoň 0,5 kWp instalovaného výkonu.

Možnosti pro SVJ s fotovoltaickou elektrárnou

Sloučení odběrných míst (SOM) bylo do 1. ledna 2023 jediným způsobem, jak v bytovém domě sdílet elektřinu vyrobenou fotovoltaickou elektrárnou (FVE). Toto řešení spočívá ve zrušení jednotlivých odběrných míst v bytech a jejich sloučení do jednoho domovního odběrného místa, čímž vznikne takzvaná mikrosíť (microgrid).

V jednotlivých bytech jsou pak elektroměry nahrazeny podružným měřením. Celý dům má jednoho společného dodavatele elektřiny, podobně jako je tomu v případě dodávky tepla nebo vody.

Výhody sloučení odběrných míst:

 1. Ekonomická výhodnost – sdružením odběrných míst lze významně snížit počet a velikost jističů a souvisejících plateb.
 2. Lepší přehled o aktuální bilanci výroby a spotřeby elektřiny v domě, což lze v případě složitějšího systému s akumulací nebo tepelným čerpadlem (TČ) využít k ještě lepšímu řízení a optimalizaci spotřeby, a zajistit si tak nižší účty za elektřinu.

Nevýhody sloučení odběrných míst:

 1. Vlastníci bytů přicházejí o svá individuální zákaznická práva, pro dům existuje jen jedno odběrné místo. Nemohou se tak samostatně bránit, pokud se cítí poškozeni, a přicházejí o možnost volby vlastního dodavatele elektřiny.
 2. Vyšší investiční náročnost kvůli pořízení podružných elektroměrů.
 3. Obtížnější schvalování v domě, neboť je potřeba získat souhlas všech majitelů bytů.

Přestože bude možné i nadále variantu sloučení odběrných míst využívat, očekává se, že výhody nově zavedeného způsobu sdílení prostřednictvím vůdčího odběrného místa a libovolného počtu k němu přidružených odběrných míst převáží. Naopak slučování má značné nevýhody zejména z hlediska ochrany spotřebitelů.

Jaké jsou náklady a investice fotovoltaického systému pro SVJ: Co je v ní zahrnuto?

Cena fotovoltaiky pro SVJ se skládá z několika položek:

 • Projektová dokumentace a povolení: Získání veškerých nutných povolení a příprava projektu, který zajistí optimální fungování FVE.
 • Nákup komponent: Samotné solární panely, střídač pro přeměnu energie, kabely, baterie a další nezbytné komponenty.
 • Instalace: Odborná montáž fotovoltaiky na střechu domu a propojení všech komponentů.
 • Úprava odběrných míst: Instalace průběhového elektroměru pro sledování spotřeby a produkce energie.

Většinu z těchto úkonů za vás uděláme My! Proto je důležité pečlivě vybrat spolehlivého partnera s prokazatelnými zkušenostmi v oboru jako je Schlieger. Nezapomeňte si porovnat nabídky od více firem a ověřit si jejich reference.

Při financování FVE úvěrem je nutné zohlednit i celkové náklady na úroky a bankovní poplatky. Tyto výdaje navýší celkovou investici, ale zároveň je nutné je zohlednit při výpočtu návratnosti.

Pamatujte: Investice do FVE se vám vrátí v podobě úspor za energie a šetrného přístupu k životnímu prostředí. Nezapomeňte ale zvážit všechny faktory ovlivňující cenu a návratnost, abyste se správně rozhodli.

Provozní náklady FVE: Co je potřeba hlídat?

Mezi nejdůležitější položky provozních nákladů patří:

 • Výměna střídače: I když solární panely vydrží mnoho let, střídač je potřeba vyměnit po 8 až 15 letech. Jeho životnost a cena (desítky tisíc korun) se liší v závislosti na kvalitě a zatížení (např. optimalizace rozdělení energie po fázích).
 • Pravidelný servis: Doporučuje se provádět vizuální kontrolu, měření výkonu a kontrolu pojistek jednou za dva roky (cena v řádu tisíců korun).
 • Administrativa: Rozúčtování vyrobené a spotřebované energie a pojištění FVE také generují provozní náklady.

Tip: V cenové nabídce od dodavatele si vždy vyžádejte i kalkulaci předpokládaných nákladů na údržbu a servis. U nás je to samozřejmostí!

Další faktory ovlivňující provozní náklady:

 • Typ a kvalita komponent: Kvalitní komponenty s delší životností znamenají nižší výdaje na opravy a výměny.
 • Umístění FVE: FVE v náročných podmínkách (např. silný vítr, znečištění) může vyžadovat častější údržbu.
 • Smlouva o servisu: Uzavření servisní smlouvy s dodavatelem FVE může zjednodušit a zefektivnit údržbu.

8 kroků: Jak probíhá realizace fotovoltaiky pro bytové domy

Zorientovat se ve světě dotačních programů může být náročné. Proto jsme tu my – získat dotaci a pořídit si FVE s naší pomocí je hračka! Vyřídíme vše od A do Z a vy se tak nemusíte o nic starat.

Jak tedy celý proces vypadá?

Fáze Popis Do kdy
1.Osobní schůzka Sejdete se s naším obchodně-technickým zástupcem, který s vámi probere vaše potřeby a záměry. Na základě toho navrhne optimální řešení pro váš objekt. Chci nabídku
2. Energetické posouzení Zpracujeme podklady pro dotační titul. Do 14 dnů 
3. Podpis smlouvy / Projekt Podepíšete smlouvu o dílo a my vypracujeme projektovou dokumentaci. Do 14 dnů 
4. Podání dotace / Fakturace Zkompletujeme veškerou potřebnou dokumentaci a podáme žádost o dotaci. Do 14 dnů 
5. Realizace projektu Provedeme profesionální a rychlou montáž FVE. Do měsíce
6. Podání PPP Po instalaci podáváme žádost o první paralelní připojení FVE k distribuční soustavě. Individuální
7. Žádost o vyplacení dotace Státní fond životního prostředí vám vyplatí dotace. Individuální
8. Předání dokončeného díla A je to! Kompletně dokončené dílo předáváme včetně provedené revize. Chci nabídku

Neváhejte nás kontaktovat a domluvte si nezávaznou schůzku s naším obchodně-technickým zástupcem.

Produkty Schlieger A.I. Ready jsou připraveny na řízení pomocí umělé inteligence (uvedení řídicí jednotky Schlieger Smart A.I. Box – podzim 2024).

bytové domy a SVJ

Jak se připravit na instalaci fotovoltaiky pro bytový dům nebo SVJ

Postup je obdobný jako u instalace FVE pro rodinný dům. Je třeba zkontrolovat střechu, určit umístění panelů a stanovit způsob, jak se bude rozpočítávat spotřeba mezi jednotlivými byty a společnými prostory.

1. Před instalací fotovoltaické elektrárny je důležité zvážit stav a budoucí potřeby střechy.

Jelikož životnost FVE se pohybuje okolo 25 let, je nutné posoudit, zda v blízké budoucnosti nebude nutná oprava či rekonstrukce střechy. Hlavní pozornost by měla být věnována stavu hydroizolační vrstvy a krytiny, neboť instalace FVE výrazně omezí přístupnost k střešnímu plášti pro kontrolu a komplikuje případné budoucí opravy a výměny. Nicméně, FVE není na střeše pevně fixována a panely lze v případě potřeby dočasně odinstalovat a po opravách je znovu nainstalovat. Je však třeba počítat s dodatečnými náklady spojenými s touto činností.

2. Posouzení nosnosti a pevnosti střechy.

Toto posouzení, včetně případného zpracování statického posudku, je obvykle součástí služeb poskytovaných instalační firmou.

Větší zatížení střechy je typické pro ploché střechy, kde se kromě nosné konstrukce a samotných panelů často používají i přitěžující prvky, jako jsou betonové dlaždice. Ty mohou zvýšit zatížení střechy až na 50 kg/m2.

U sedlových nebo valbových střech není zatížení tak kritickým faktorem, avšak nosná konstrukce FVE musí být kotvena do střešního pláště nebo krovů.

Praktické zkušenosti nicméně ukazují, že případy, kdy střecha nevyhoví statickým požadavkům, jsou spíše výjimečné.

Tip: V současnosti je možné instalovat FVE téměř na jakýkoliv typ střechy. Existují však i výjimky a některé instalační firmy neumisťují FVE například na eternitové, betternitové nebo bobrovkové tašky.

3. Ověřit, zda bude střecha dostatečně osluněna.

I když se může zdát, že oslunění střechy je samozřejmostí, i zdánlivě malé překážky, jako je komín, mohou významně snížit výrobu elektřiny.

Proto je nezbytné vzít v úvahu možné trvalé zastínění panelů způsobené různými prvky, jako jsou komíny, vikýře nebo okolní stromy, a snažit se mu vyhnout. I částečné zastínění totiž způsobí snížení výroby elektřiny v celém stringu (řadě propojených panelů), nejen na zastíněném panelu. Navíc může dojít k přehřívání zastíněného místa, což zvyšuje riziko poškození panelu.

Při návrhu rozmístění panelů na střeše je tedy nutné pečlivě zohlednit všechny potenciální překážky, které by mohly bránit přímému dopadu slunečního záření na panely. Tím se zajistí maximální efektivita a minimalizuje se riziko poškození panelů v důsledku zastínění.

Kam umístit fotovoltaické panely pro bytový dům

bytové domy a SVJ

Umístění Popis Výhody Nevýhody
Střecha: Nejobvyklejší a nejefektivnější umístění. Panely jsou chráněny před povětrnostními vlivy a mají optimální orientaci ke slunci. Vysoká účinnost, nízké náklady na instalaci Nutnost statického posouzení střechy, nutnost přístupu na střechu pro údržbu
Fasáda: Vhodné pro domy, kde není možné umístit panely na střechu. Panely by měly být umístěny na jižní orientovanou fasádu. Možnost instalace i na starších domech, esteticky příjemnější vzhled Nižší účinnost než panely na střeše, nutnost stínování oken
Volná plocha: Vhodné pro domy s velkými pozemky. Panely by měly být umístěny na pevnou konstrukci a orientovány na jih. Vysoká účinnost, možnost instalace velkého množství panelů Vyšší náklady na instalaci, nutnost pořízení pozemku

Shrnutí technických úprav v bytovém domě

Střecha:

 • Zhodnocení stavu: Před instalací zvažte stav střechy a naplánujte případnou rekonstrukci. Životnost fotovoltaiky je cca 25 let.
 • Nosnost: Ověřte nosnost a pevnost střechy a případně zpracujte statický posudek.
 • Zatížení: Zohledněte zatížení střechy solárními panely a případnými prvky (u plochých střech).
 • Typ střechy: Panely lze instalovat na různé typy střech, výjimkou jsou eternit, betternit a bobrovky.

Střídač:

 • Umístění: Venku (s ochranou) nebo uvnitř (vhodné umístění a odvětrání).
 • Životnost: Průměrně 15 let (asymetrické 8 let), nutná výměna.

Rozvody:

 • Hlavní domovní vedení (HDV): Samotné sdílení FVE úpravy nevyžaduje, FVE využívá stávající HDV.
 • Nové rozvody: Nutné pro připojení FVE k vůdčímu odběrnému místu (OMv) a baterce (pokud je).
 • Způsob: Nejjednodušší je vedení kabelů v lištách.

Elektroměry:

 • Výměna: Stávající elektroměry za průběhové (typ B) pro průběžné měření a dálkový odečet.
 • Náklady: Výměnu provede provozovatel distribuční soustavy na své náklady.
 • Výjimka: Pro nesdílející byty stávající elektroměry.

Vůdčí odběrné místo (OMv):

 • Dimenzování: Dostatečné s ohledem na velikost elektrárny (např. 50 kW = 80 A).
 • Limity: Velikost jištění a průměr stávajících rozvodů.
 • Nutnost: V případě větší elektrárny může být nutné OMv navýšit.

Před instalací v bytovém domě je nutné provést detailní analýzu a zohlednit všechny technické aspekty. Doporučuje se obrátit na Nás, který vám pomůžeme s posouzením vhodnosti instalace a s návrhem optimálního řešení. Při dodržení správných postupů a používání kvalitních komponentů je riziko požáru u FVE nízké. Je však důležité dbát na maximální bezpečnost a vybrat si spolehlivého dodavatele jako je Schlieger.

Často kladené dotazy

Fotovoltaická elektrárna v rámci bytového domu umožňuje spolumajitelům či společenství vlastníků jednotek vyrábět svou vlastní elektřinu a snižovat náklady na energie. Tento systém také snižuje závislost na monopolních dodavatelích, což je zvláště přínosné v době růstu cen energií.

Náklady na instalaci fotovoltaického systému závisí na velikosti bytového domu a počtu panelů potřebných k pokrytí jeho energetických potřeb. V průměru se náklady pohybují v řádu statisíců korun.

Existuje několik způsobů, jak sdílet vyrobenou elektřinu mezi jednotlivými byty v rámci jednoho bytového domu. Jedním z možných řešení je instalace měřicího systému, který umožňuje měřit spotřebu elektřiny v jednotlivých bytech a náklady poměrným způsobem rozdělit mezi jednotlivé uživatele.

Proč Schlieger?
Jsme zkušení, na trhu jsme od roku 2010

5 100+

Tepelných čerpadel

11 900+

Fotovoltaických elektráren

1 000+

Fototermických systémů

Vyvíjíme a dodáváme zařízení nejvyšší kvality, vybavené pokročilými funkcemi.

Investujeme do vývoje vlastních produktů a řízení pomocí umělé inteligence.

Jsme členy asociací:

 • Cech akumulace a fotovoltaiky
 • Česká fotovoltaická asociace
 • Česká asociace umělé inteligence

Fotovoltaika s garancí dotace

Výkonné a spolehlivé systémy, které vytáhnou ze slunce maximum. Konzultace zdarma. Velkorysé záruky.

Vyřešte energie jednou provždy!

Nechte si zdarma vypracovat návrh fotovoltaiky nebo tepelka přesně na míru vaší spotřebě.

  Připravíme vám individuální nabídku

  Ozveme se vám do 24 hodin

  Jsme jednička na trhu v počtu realizací

  Mapa+dodavka 1
  Přes 18 500 instalací v zemích EU

  Fotovoltaickou elektrárnu vám postavíme v nížině i na horách.

  PO – PÁ 8 – 16 hod

  Fotovoltaika
  do 30 dnů nebo zdarma!

  chevron_right

  Dotace až 195 000 Kč

  chevron_right

  Úspora až 60 % el. energie

  chevron_right

  Patentované bezrámové panely

  Sledujte nás