I. Základní ustanovení

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Osobní údaje získáváme přímo od Vás, při zaslání dotazu či objednávky k našim službám nebo při plnění Vaší objednávky. V omezeném rozsahu můžeme také získat osobní údaje od našich marketingových partnerů, pokud souhlasíte s tím, aby nám Vaše osobní údaje předali.
 2. Dále Vaše osobní údaje přímo od Vás získáváme v případě poskytnutí daru na veřejnou sbírku pořádanou prostřednictvím transparentního bankovního účtu.
 3. Zpracováváme tyto kategorie osobních údajů:
  • Identifikační údaje, jimiž se rozumí především jméno, příjmení, datum narození a adresa bydliště.
  • Kontaktní údaje, jako je e-mailová adresa či telefon.
  • Informace o zájmu o našich produktech a o Vašich objednávkách, způsobu dodání, místu realizace či instalace objednaného zboží, platby vč. informace o Vašem bankovním účtu, řešení případných reklamací atd.
  • Data týkající se roční spotřeby elektrické energie a energetické náročnosti budovy.
  • Informace o využívání našich webových stránek; tyto informace získáváme a zpracováváme především prostřednictvím nástrojů cookies.
  • Záznamy z telefonických hovorů týkající se našich služeb či konkrétních objednávek.
  • IP adresa.
  • Rodné číslo.
  • Číslo bankovního účtu.
  • Fotodokumentace.

III. Účely a právní tituly ke zpracování osobních údajů

 1. Osobní údaje zpracováváme za následujícími účely:
  • Zpracování objednávky a plnění smlouvy mezi Vámi a správcem. Právním titulem k nezbytnému zpracování osobních údajů je plnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.  Za tímto účelem zpracováváme identifikační a kontaktní údaje, údaje o Vaší objednávce včetně záznamů Vašich telefonických hovorů a data týkající se roční spotřeby elektrické energie a energetické náročnosti budovy.
  • Ochrana našich oprávněných zájmů; abychom např. byli schopni doložit, že jsme Vaši objednávku správně a včas vyřídili. Právním titulem pro toto zpracování je oprávněný zájem dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Pro tento účel zpracováváme identifikační údaje, údaje o Vaší objednávce a záznamy z telefonických hovorů.
  • Některé zpracování osobních údajů nám ukládají další právní předpisy, třeba v oblasti účetnictví. Pro zpracování nezbytné ke splnění našich právních povinností využíváme právní titul dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Pro tento účel zpracováváme identifikační údaje a údaje o Vaší objednávce. V některých případech, např. v oblasti žádostí o dotace, je nutné zpracovávat rovněž Vaše rodné číslo.
  • Nabízení našich produktů a služeb; našim klientům zasíláme obchodní nabídky, např. o nových produktech v naší nabídce. Právním titulem k tomuto zpracování je náš oprávněný zájem dle čl. dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR ve spojení s § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. To znamená, že k takovému zpracování rovněž nepotřebujeme Váš předchozí souhlas. Pokud si však nepřejete, abychom Vaše osobní údaje za tímto účelem zpracovávali, dejte nám to vědět, prosím, a my toto zpracování zastavíme. Pro účely nabízení produktů a služeb zpracováváme identifikační a kontaktní údaje, údaje o Vaší objednávce a data o využívání našich webových stránek.
  • Zasílání našich nabídek, informací o nabízených produktech a dalších obchodních sdělení, např. ve formě newsletteru;  pokud nám k tomu dáte souhlas, například formou objednávky newsletteru, můžeme Vám zasílat nabídky našich produktů a služeb i tehdy, pokud nejste naším klientem. Právním titulem je tedy souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Za tímto účelem zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje.
  • Využívání osobních údajů pro online marketing, zobrazování nabídek na internetu včetně webových stránek dalších subjektů; s Vaším souhlasem budeme využívat Vaše osobní údaje i pro zobrazování obchodních nabídek v prostředí třetích stran. K tomu budeme s Vaším souhlasem využívat buď údaje získané z Vašich individuálních nastavení Vašich prohlížečů, tzv.  cookies nebo Vaše identifikační data. Tyto třetí strany, kterým budou Vaše údaje za marketingovými účely postoupeny, budou spolu s námi v postavení společných správců osobních údajů. Veškerá práva týkající se námi prováděného zpracování můžete uplatnit přímo u nás.
  • Interní měření a hodnocení našich procesů, marketingových kampaní, doby odezvy na zaslanou poptávku a dalších činností, které jsou důležité pro komunikaci s našimi klienty a dalšími zájemci o naše produkty. Související zpracování osobních údajů, které je omezeno na nezbytném minimum, je nezbytné k ochraně našich oprávněných zájmů.
  • Poskytnutí daru na veřejnou sbírku; identifikační osobní údaje dárců zpracováváme na základě plnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR pro účely výkonu práv a povinností vyplývajících z darovací smlouvy, na základě právní povinnosti dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR pro účely plnění účetních, daňových a jiných předpisů vztahujících se na veřejné sbírky a na základě našeho oprávněného zájmu dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR pro účely vedení evidence dárců správce.
  • Účast na spotřebitelských soutěžích, které pořádáme a k jejichž účasti na nichž jste se registrovali; identifikační osobní údaje účastníků zpracováváme ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR pro účely splnění závazku z uspořádání spotřebitelské soutěže, zahrnující především zpracování pro identifikaci a kontaktování jejich účastníků, vyhodnocení spotřebitelské soutěže a zaslání nebo předání výhry, na základě povinnosti dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR pro účely plnění účetních, daňových a jiných předpisů vztahujících se na spotřebitelské soutěže, dále pak na základě našeho oprávněného zájmu dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR pro účely dokončení spotřebitelské soutěže a oznámení jejich výsledků, pro statistické účely, pro další rozvoj našich služeb souvisejících se spotřebitelskými soutěžemi. Pokud jste nám pro zpracování osobních údajů v souvislosti se spotřebitelskou soutěží udělili souhlas, budou tyto údaje využity v souladu s takto uděleným Vaším souhlasem. Údaje získané v rámci zpravodajství z doprovodných akcí spotřebitelské soutěže (zejména z vyhlášení výsledků), vč. údajů o výhercích, budou v přiměřeném rozsahu užívány pro informování o dané spotřebitelské soutěži nebo k propagaci dalších spotřebitelských soutěží, a to zejména na webových stránkách správce a ve zpravodajství v médiích.
 2. Poskytnutí osobních údajů je vždy dobrovolné. Bez Vašich osobních údajů však nemůžeme vyřídit Vaši objednávku ani Vám zasílat nabídky našich produktů či služeb.

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje:
  • Po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem, uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů a ochranu jeho práv v případě sporu, a to po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu.
  • Po dobu určenou právními předpisy k archivaci dokumentů, zejména účetních podkladů (obvykle 10 let).
  • Deset let od ukončení smluvního vztahu pro účely přímého marketingu.
  • Čtyři roky od skončení spotřebitelské soutěže z důvodu případné odpovědnosti správce vyplývající z předpisů upravujících spotřebitelské právo.
  • Po dobu uvedenou v uděleném souhlasu.
 2. Do doby odvolání souhlasu pro zpracování osobních údajů za účelem marketingu u osob, které nebyly klienty správce. Po uplynutí doby uchování správce osobní údaje nevratně odstraní.

V. Příjemci osobních údajů

 1. Se zpracováním Vašich údajů nám pomáhá několik našich dodavatelů, zpracovatelů osobních údajů, kteří pro zajištění dané služby musí mít v omezeném rozsahu přístup k Vašim osobním údajům. S každým takovýmto zpracovatelem se dohodneme na nezbytných krocích, abychom neoslabili ochranu Vašich osobních údajů ani nezasáhli do Vašich jiných práv.
 2. Zpracovateli Vašich osobních údajů jsou zejména následující dodavatelé:
  • Společnosti podílející se na provozování našich webových stránek a další služby v souvislosti s provozováním webu (hostingové služby Lukáš Petřík 407 55 Dolní Podluží, IČO: 87317711).
  • Společnosti zajišťující marketingové, obchodní zastupování a další poradenské služby (EnergySim, s.r.o., IČO: 01512129, Optimal-Energy.cz, a.s., IČO 29235642).
  • Poskytovatelé mailingových či cloudových služeb, jako jsou Google Workspace, a služeb v oblasti marketingu a hodnocení marketingových kampaní, zejména společnost Google Ireland Limited (registrační číslo 368047).
 3. Vaše osobní údaje můžeme rovněž zpřístupnit subjektům, které se podílejí na dodání zboží či realizaci plateb, např.   SCHLIEGER Holding, s.r.o., IČO: 09657053, nebo MV Technology Group s.r.o., IČO: 06713726.
 4. Vaše osobní údaje s Vaším souhlasem rovněž sdílíme se subjekty, které nám pomáhají s online marketingovými nabídkami, včetně zobrazování obchodních nabídek v jejich prostředí. Jedná se zejména o společnosti: Meta Platforms Ireland Limited (mj. provozovatel sociálních sítí Facebook a Instagram), Google Ireland Limited, Seznam.cz., a.s., SendGrid, Inc. a Microsoft Ireland Operations Limited.

VI. Vaše práva

 1. Ve vztahu ke zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:
  • Právo na informaci, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, a právo na přístup k těmto údajům.
  • Právo na opravu, aktualizaci či omezení zpracování Vašich osobních údajů.
  • Právo na výmaz osobních údajů. Toto právo se však neuplatní v případě, kdy je další zpracování nezbytné zejména pro plnění našich právních povinností, uzavřené smlouvy nebo k zajištění našich právních nároků.
  • Právo požádat nás o předání Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro plnění smlouvy nebo na základě Vašeho souhlasu, Vám nebo jinému správci osobních údajů.
  • Právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, zejména formou odhlášení se z dalšího odebírání newsletteru.
  • Právo vznést námitku proti zpracování na základě našeho oprávněného zájmu. V případě zpracování údajů za účelem marketingu toto zpracování bez dalšího zastavíme. V případě dalších zpracování založených na našem oprávněném zájmu individuálně přezkoumáme, zda náš oprávněný zájem skutečně převažuje.
 2. Pokud se domníváte, že prováděné zpracování je v rozporu s GDPR, dalšími právními předpisy nebo těmito podmínkami, sdělte nám to, prosím, na kontakty uvedené v čl. I. Pokud nebudete s vyřízením Vašeho podnětu spokojeni, máte samozřejmě právo obrátit se se stížnosti na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s těmito podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. Tyto podmínky berete na vědomí rovněž zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách. Proto tyto webové stránky pravidelně kontrolujte.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 11.4.2023.

PO – PÁ 8 – 16 hod

Fotovoltaika
do 30 dnů nebo zdarma!

chevron_right

Dotace až 195 000 Kč

chevron_right

Úspora až 60 % el. energie

chevron_right

Patentované bezrámové panely

Sledujte nás