Prevence požárů u fotovoltaiky: Jak minimalizovat rizika a chránit váš systém

Ačkoli je fotovoltaika obecně považována za bezpečnou technologii, je důležité si uvědomit, že za určitých okolností může dojít k požáru s potenciálně vážnými následky. V tomto článku se podrobně podíváme na nejčastější příčiny požárů u fotovoltaických elektráren a poskytneme praktické rady a tipy, jak těmto incidentům předcházet. Ať už jste majitelem fotovoltaické elektrárny, uvažujete o její instalaci nebo se jen zajímáte o tuto problematiku, najdete zde cenné informace, které vám pomohou lépe porozumět rizikům a přijmout účinná preventivní opatření.

Prevence požárů u fotovoltaických systémů: Jak minimalizovat rizika a chránit váš systém
Fotovoltaika
10min. čtení

Obsah

Jaká je statistika požárů způsobených fotovoltaickými systémy v ČR

požár

V České republice se počet požárů souvisejících s fotovoltaickými systémy (FVE) v posledních letech zvyšuje. Zatímco v minulosti se ročně událo okolo 10 požárů, v roce 2022 jich bylo 29 a v roce 2023 jich hasiči zaznamenali 64. 

Rok Počet požárů FVE
2017 12
2018 11
2019 15
2020 14
2021 5
2022 29
2023 64

I když se to na první pohled může zdát alarmující, je důležité zdůraznit, že v porovnání s celkovým počtem požárů v ČR představují požáry FVE jen malé procento.

Pro srovnání:

Celkový počet požárů v roce 2023: 17 757. Procento požárů souvisejících s FVE: 0,36 %. Z celkového počtu 64 požárů souvisejících s fotovoltaickými systémy jich 51 (tj. 80 %) způsobily technické závady. V přímé souvislosti s FVE vzniklo pouze 13 požárů (tj. 20 %).

Nejvíce požárů (31) zasáhlo obytné domy, následovaly veřejné budovy (9) a výrobní objekty (7). V ostatních a provizorních budovách hořelo 14krát, v přírodním prostředí jednou a jeden požár byl zařazen do kategorie „ostatní“.

I když počet požárů fotovoltaických systémů v ČR není alarmující, je nutné věnovat bezpečnosti těchto zařízení náležitou pozornost. Správná instalace, používání kvalitních komponent, pravidelná údržba a dodržování bezpečnostních předpisů jsou klíčové pro minimalizaci rizika požárů a zajištění bezpečného provozu fotovoltaických systémů.

7 nejčastějších příčin požárů u fotovoltaiky

Pochopení nejčastějších příčin vzniku požáru u FVE je klíčové pro jejich prevenci a zajištění bezpečné a efektivní funkce. Mezi nejčastější příčiny požárů u fotovoltaických systémů patří:

1. Chybná instalace a nekvalitní komponenty

Pokud nejsou panely, invertory a kabeláž správně nainstalovány nebo jsou použity nekvalitní součástky, může dojít ke zkratům a následným požárům.

 • Nesprávné zapojení nebo nedotažené spoje mohou vést k vysokému přechodovému odporu a následně k přehřívání a vznícení.
 • Použití nekvalitních nebo nevhodných kabelů, konektorů a dalších komponent může způsobit jejich selhání a vznik elektrického oblouku.
 • Neodborná montáž panelů a nosných konstrukcí může vést k mechanickému poškození a zvýšenému riziku požáru.

2. Poškození kabeláže

Poškozená izolace kabelů vlivem povětrnostních podmínek, hlodavců nebo mechanického poškození může vést k elektrickému oblouku a vznícení.

 • UV záření, vysoké teploty a povětrnostní vlivy mohou časem degradovat izolaci kabelů, což může vést k obnažení vodičů a vzniku zkratů.
 • Hlodavci, jako jsou myši a potkani, mohou okusovat izolaci kabelů a způsobit zkraty.
 • Mechanické poškození kabelů při instalaci, údržbě nebo vlivem pohybu konstrukce může narušit izolaci a zvýšit riziko požáru.

3. Vysoká teplota a přehřívání

Fotovoltaické panely a invertory se mohou při vysokých teplotách a nedostatečné ventilaci přehřívat, což zvyšuje riziko požáru.

 • Nedostatečná ventilace a chlazení invertorů a dalších komponent může vést k jejich přehřívání a selhání.
 • Nahromadění nečistot a prachu na panelech a komponentech zhoršuje jejich chlazení a zvyšuje riziko přehřátí.
 • Vysoké okolní teploty a přímé sluneční záření mohou přispět k přehřívání systému, zejména pokud není zajištěna dostatečná ventilace.

4. Vadné solární panely

 • Výrobní vady, jako jsou mikrotrhliny v článcích nebo nesprávně zapojené bypass diody, mohou způsobit horká místa (hot spots) a následné přehřátí a požár.
 • Nekvalitní materiály použité při výrobě panelů, jako jsou levné plastové komponenty, mohou časem degradovat a zvýšit riziko požáru.

5. Údery blesku

 • Přestože je pravděpodobnost zásahu bleskem relativně nízká, přímý zásah do fotovoltaického systému může poškodit komponenty a způsobit požár.
 • Nedostatečná ochrana proti přepětí nebo chybějící uzemnění zvyšuje riziko poškození při úderu blesku.

6. Nesprávná údržba

 • Zanedbání pravidelného čištění panelů od nečistot, listí a sněhu může snížit jejich účinnost a způsobit přehřívání.
 • Neodborné provádění údržby a oprav, jako je chybná výměna poškozených komponent, může vést k požáru.
 • Absence pravidelných kontrol a revizí zvyšuje riziko, že se případné závady včas neodhalí a neodstraní.

7. Nedostatečná ochrana proti přepětí

 • Chybějící nebo nesprávně dimenzované přepěťové ochrany mohou při přepětí v síti způsobit poškození komponent a zvýšit riziko požáru.
 • Selhání přepěťových ochran vlivem stárnutí nebo nekvalitních součástek může vést k nedostatečné ochraně systému.

Pro minimalizaci rizika požárů je důležité používat kvalitní komponenty, zajistit odbornou instalaci, provádět pravidelnou údržbu a kontroly a dodržovat bezpečnostní standardy a předpisy.

Jaký je postup v případě vzniku požáru o fotovoltaiky

V okamžiku zjištění požáru na fotovoltaických elektrárnách je prioritní okamžitě začít jednat podle bezpečnostních postupů, aby byla minimalizována škoda a riziko pro osoby i majetek. V případě vzniku požáru u fotovoltaického systému je důležité jednat rychle a bezpečně. Zde je postup, který by měl být dodržen:

Krok Popis
Vypněte systém Pokud je to bezpečné, okamžitě vypněte hlavní DC a AC vypínače, abyste odstranili zdroj napájení. Pokud není možné systém bezpečně vypnout, informujte o tom hasiče po jejich příjezdu.
Zavolejte hasiče Okamžitě zavolejte místní tísňovou linku (112 nebo 150) a nahlaste požár fotovoltaického systému. Poskytněte dispečerovi co nejvíce informací o poloze, rozsahu požáru a přítomnosti nebezpečných materiálů.
Evakuujte oblast Zajistěte, aby všechny osoby opustily budovu nebo oblast v bezprostřední blízkosti požáru. Varujte sousedy a kolemjdoucí, aby se drželi v bezpečné vzdálenosti.
Poskytněte informace hasičům Po příjezdu hasičů je informujte o umístění hlavních vypínačů, rozvodných skříní a o rozsahu fotovoltaického systému. Poskytněte hasičům schéma zapojení a rozmístění panelů, pokud je k dispozici. Informujte hasiče o případných nebezpečných materiálech, jako jsou baterie nebo hořlavé látky v blízkosti systému.
Nechte hasiče pracovat Nevstupujte do oblasti požáru a nechte hasiče provádět jejich práci. Řiďte se pokyny hasičů a poskytněte jim veškerou potřebnou součinnost.
Dokumentujte škody Po uhašení požáru a zajištění bezpečnosti zdokumentujte škody pro pojišťovnu a další orgány. Pořiďte fotografie a videozáznamy poškození a uchovejte veškeré důkazy.
Kontaktujte odborníky Před opětovným zapnutím systému kontaktujte kvalifikované odborníky, kteří provedou kontrolu a nezbytné opravy. Spolupracujte s pojišťovnou a dodržujte jejich pokyny pro náhradu škod.

Je důležité mít předem připravený havarijní plán a pravidelně školit osoby zodpovědné za fotovoltaický systém o postupech v případě požáru. Pravidelná údržba, kontroly a dodržování bezpečnostních předpisů mohou významně snížit riziko vzniku požáru.

Hašení požáru fotovoltaické elektrárny

Hašení požáru fotovoltaické elektrárny (FVE) vyžaduje speciální postupy a opatření kvůli přítomnosti elektrického napětí a riziku úrazu elektrickým proudem. Hasičský záchranný sbor České republiky již od roku 2017 disponuje metodickým listem s názvem Bojový řád jednotek požární ochrany (číslo 48 P), který se věnuje taktickým postupům při hašení fotovoltaických elektráren. Hasičská jednotka tak po příjezdu na místo nehody jako první krok vypne hlavní jistič. Následně se k hašení používá pěna s vodou nebo oxid uhličitý s využitím speciální techniky.

Hašení solárních panelů komplikuje hned několik faktorů:

 • Zvýšená zátěž střechy: Solární panely zvyšují zatížení střechy, která je tak v případě požáru náchylnější k proboření.
 • Nutnost výškové techniky: Kvůli riziku kontaktu se střechou se hasiči nemohou dostat k panelům po žebříku. Hasit tak lze pouze z výškové techniky.

Zásadní je včasná reakce a dodržování bezpečnostních pokynů. V případě požáru solárních panelů je nutné ihned kontaktovat hasičský záchranný sbor a v žádném případě se nepokoušet o hašení svépomocí.

Očima našeho zákazníka

Jaká opatření je třeba přijmout pro zamezení rizika požáru u fotovoltaických panelů

Zcela eliminovat riziko požáru FVE není možné, ale s trochou snahy ho můžeme výrazně minimalizovat. Důležitá je prevence, která je nutná v každé fázi pořízení systému:

Opatření Popis
Kvalitní komponenty Používejte pouze certifikované a kvalitní fotovoltaické panely, strídače a další komponenty. Volte komponenty od renomovaných výrobců s dobrými referencemi a zárukami.

Možná vás také bude zajímat: Proč používáme bezrámové fotovoltaické panely DAH Solar a jaké jsou hlavní výhody

Správná instalace Zajistěte, aby instalaci prováděla kvalifikovaná a zkušená firma jako je Schlieger s certifikací pro fotovoltaické systémy. Dodržujte platné normy, předpisy a doporučení výrobců pro montáž a zapojení komponent. Používejte vhodné kabeláže a konektory dimenzované na očekávané proudy a napětí.

Tip na článek: Jak probíhá instalace fotovoltaiky: Jak moc se při ní vrtá, seká a práší?

Protipožární ochrana Instalujte vhodné protipožární prvky, jako jsou jističe, pojistky a přepěťové ochrany. U větších systémů zvažte instalaci automatických hasicích systémů nebo detektorů kouře. Zajistěte dostatečnou ventilaci a chlazení pro předcházení přehřívání komponent.
Pravidelná údržba Provádějte pravidelné kontroly a revize fotovoltaického systému dle doporučení výrobců a platných předpisů. Kontrolujte stav panelů, kabeláže a dalších komponent, včetně čištění od nečistot a kontroly mechanického poškození. Sledujte výkonnost systému a v případě odchylek proveďte diagnostiku a opravu.

Tip na článek: Jak správně udržovat a čistit fotovoltaické panely

Monitorování a dohled Nainstalujte systém monitorování, který bude sledovat výkon, teplotu a další parametry fotovoltaického systému. Nastavte upozornění na neobvyklé stavy nebo odchylky od normálu. Zajistěte dálkový dohled a možnost rychlého zásahu v případě problémů.
Školení obsluhy Proškolte osoby zodpovědné za provoz a údržbu fotovoltaického systému. Seznamte je s bezpečnostními postupy, obsluhou a řešením krizových situací. Mějte k dispozici havarijní plán a kontakty na servisní techniky a záchranné složky.
Pojištění Zvažte vhodné pojištění fotovoltaického systému proti požáru a dalším rizikům. Ověřte podmínky pojištění a zajistěte plnění všech požadavků pojišťovny.

Dodržování bezpečnostních norem je klíčové v každé fázi. I když se jedná „jen“ o doporučení, jejich dodržení je nezbytné pro pojistné plnění v případě požáru nebo jiné mimořádné události. Bez dodržení norem hrozí, že pojišťovna odškodnění nevyplatí.

Jaké technologie používáme

Prevence požáru u fotovoltaiky: Svěřte se do rukou spolehlivých profesionálů

Chcete mít jistotu, že vaše fotovoltaická elektrárna je bezpečná a nehrozí u ní riziko požáru? Svěřte se do rukou profesionálů ze Schliegeru, kteří mají bohaté zkušenosti s návrhem, instalací a servisem fotovoltaických systémů.

S týmem odborníků ze Schliegeru získáte:

 1. Kvalitní komponenty od prověřených výrobců s důrazem na bezpečnost a dlouhou životnost.
 2. Odbornou instalaci s dodržením všech platných norem a předpisů pro minimalizaci rizik.
 3. Pravidelný servis a kontroly, které včas odhalí a vyřeší případné problémy.
 4. Moderní monitorovací a bezpečnostní systémy pro rychlou detekci a prevenci požáru.
 5. Záruku a pojištění pro váš maximální klid a jistotu.

Nenechte bezpečnost své fotovoltaické elektrárny na náhodě. Kontaktujte nás ještě dnes a nechte si vypracovat nezávaznou nabídku šitou na míru vašim potřebám. S profesionály ze Schliegeru budete mít jistotu, že vaše investice do čisté energie je chráněna před riziky požáru. Zavolejte nám nebo navštivte naše webové stránky pro více informací.

Neváhejte nás kontaktovat a svěřte prevenci požáru vaší FVE do rukou profesionálů.

Závěr

Závěrem lze říci, že přestože je fotovoltaika obecně bezpečnou a ekologickou technologií výroby elektřiny, je důležité nepodceňovat potenciální rizika požáru. Nejčastější příčiny, jako je tepelné přetížení, zkraty, mechanické poškození, nekvalitní komponenty nebo chybná instalace, lze významně omezit důsledným dodržováním několika klíčových zásad.

Především je třeba dbát na výběr kvalitních a certifikovaných komponent od renomovaných výrobců a zajistit jejich odbornou instalaci podle platných norem a předpisů. Pravidelná údržba, kontroly a monitorování výkonu a stavu systému jsou nezbytné pro včasné odhalení a nápravu případných problémů. V neposlední řadě je vhodné zvážit instalaci moderních protipožárních a monitorovacích systémů, které dokáží rychle detekovat a reagovat na případné anomálie.

Investice do bezpečnosti fotovoltaické elektrárny se rozhodně vyplatí. Nejen, že chrání vaši investici a minimalizuje riziko škod, ale také přispívá k dlouhé životnosti a spolehlivosti celého systému. Pokud máte pochybnosti nebo otázky ohledně bezpečnosti vaší fotovoltaické instalace, neváhejte se obrátit na odborníky, kteří vám rádi poradí a pomohou najít optimální řešení pro vaše potřeby.

Pamatujte, že prevence je vždy lepší než řešení následků. S promyšleným přístupem a dodržováním osvědčených postupů můžete významně snížit riziko požáru a užívat si všech výhod, které fotovoltaika přináší, s klidným vědomím, že je vaše elektrárna v bezpečných rukou.

Mohlo by Vás také zajímat:

Nejčastěji kladené dotazy

Hlavními bezpečnostními problémy jsou riziko vzniku požáru způsobené chybnou instalací, vadou komponent či nevhodnými elektrickými spojeními.

Počet požárů fotovoltaických systémů v posledních letech vzrostl, což souvisí s fotovoltaickým boomem a neodbornou instalací.

Běžnými příčinami jsou technická selhání, nesprávně navržené systémy a chyby v instalaci, mohou také vzniknout při nadměrném zahřívání baterií.

Doporučený postup zahrnuje okamžité odpojení elektrického systému (pokud je to možné), bezpečnou evakuaci lidí a majetku z ohrožené oblasti a neprodlené kontaktování hasičů.

Proč Schlieger?

Jsme zkušení, na trhu jsme od roku 2010

5 100+

Tepelných čerpadel

11 900+

Fotovoltaických elektráren

1 000+

Fototermických systémů

Vyvíjíme a dodáváme zařízení nejvyšší kvality, vybavené pokročilými funkcemi.

Investujeme do vývoje vlastních produktů a řízení pomocí umělé inteligence.

Jsme členové těchto asociací

Carousel - Dotace
Fotovoltaika s garancí dotace

Fotovoltaika s garancí dotace

požár
Výkonné a spolehlivé systémy, které vytáhnou ze slunce maximum. Konzultace zdarma. Velkorysé záruky.
požár
požár

Vyřešte energie jednou provždy!

Nechte si zdarma vypracovat návrh fotovoltaiky nebo tepelka přesně na míru vaší spotřebě.

  Připravíme vám individuální nabídku

  Ozveme se vám do 24 hodin

  Jsme jednička na trhu v počtu realizací

  Mapa+dodavka 1
  Přes 18 500 instalací v zemích EU

  Fotovoltaickou elektrárnu vám postavíme v nížině i na horách.

  PO – PÁ 8 – 16 hod

  Fotovoltaika
  do 30 dnů nebo zdarma!

  chevron_right

  Dotace až 195 000 Kč

  chevron_right

  Úspora až 60 % el. energie

  chevron_right

  Patentované bezrámové panely

  Sledujte nás